Syarat & Terma

Laman web gpsachainchioil.com dimiliki dan diuruskan oleh Green Pharma Health & Medical Supplies. Dengan melayari laman web ini, anda bersetuju dengan Syarat Penggunaan. Sila baca dengan teliti. Green Pharma Health & Medical Supplies berhak, dari semasa ke semasa, meminda Syarat Penggunaan ini tanpa notis terlebih dahulu.

Green Pharma Health & Medical Supplies berhak, pada bila-bila masa:

 1. Meminda, mengemaskini, menukar, atau mengeluarkan sebahagian daripada laman web ini;
 2. Menangguh atau menyekat akses anda ke laman web ini jika anda melanggar mana-mana Syarat Penggunaan.
 3. Dan/atau menghentikan atau menangguhkan operasi laman web ini.
Penafian Umum

Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 1. Laman web ini dan kandungannya disediakan kepada anda atas dasar “sebagaimana adanya”; dan
 2. Maklumat di laman web ini mungkin mengandungi kesilapan taip, ketidak tepatan teknikal, atau kesilapan lain dan mungkin tidak lengkap atau terkini.

Kecuali jika diperlukan oleh undang-undang:

 1. Green Pharma Health & Medical Supplies tidak membuat pernyataan atau jaminan sebarang jenis mengenai operasi atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, kandungan atau bahan yang termasuk di dalam laman web ini, dan semua pernyataan atau jaminan tersirat berkaitan dengan operasi atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, kandungan atau bahan yang termasuk di dalam laman web ini adalah dikecualikan; dan
 2. Green Pharma Health & Medical Supplies tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang dialami oleh anda berkaitan dengan ketiadaan ketersediaan laman web ini dan/atau penggunaan laman web ini atau laman web yang bersambung, termasuk sebarang kerugian tidak langsung, bersifat konsekuensial atau khas dan sebarang kerugian pendapatan, kehilangan keuntungan, kehilangan kebaikan, kehilangan peluang perniagaan, kehilangan reputasi, gangguan perniagaan atau kehilangan data atau maklumat. Penafian umum ini tidak terhad atau diubahsuai oleh mana-mana amaran atau penafian khusus yang berikut.
 
Hak Cipta

Laman web ini dan kandungannya adalah tertakluk kepada hak cipta. Hak cipta dimiliki oleh Green Pharma Health & Medical Supplies, atau dalam kes beberapa bahan, pihak ketiga. Anda boleh melihat laman web ini dan kandungannya menggunakan pelayar web anda dan menyalin secara elektronik serta mencetak salinan keras sebahagian dari laman web ini dan kandungannya untuk kegunaan peribadi, bukan perdagangan.

Kecuali dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 atau undang-undang serupa yang berlaku di tempat anda, sebarang penggunaan lain (termasuk sebarang penyesuaian, reproduksi, penyiaran, dekompilasi, penyusunan semula, muat turun, penyalinan, penyimpanan, pengedaran, penghantaran, pencetakan, paparan, penerbitan atau penciptaan karya terbitan) mana-mana bahagian dari laman web ini adalah dilarang.

Trademark

Tiada yang terkandung di dalam laman web ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana cap dagangan yang dipaparkan di dalam laman web ini.

Cara Mengakses
 1. Untuk menggunakan laman web ini, anda memerlukan akses internet, peranti, dan sistem yang sesuai dengan laman web ini.
 2. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda memenuhi keperluan yang relevan (yang mungkin berubah dari semasa ke semasa).
 3. Green Pharma Health & Medical Supplies tidak berkewajiban untuk membuat laman web ini tersedia pada mana-mana peranti atau sistem tertentu, sama ada peranti atau sistem tersebut kini, atau sebelum ini, dapat mengakses laman web ini.
Laman Web Pihak Ketiga

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Pautan-pautan tersebut disediakan untuk kemudahan sahaja dan mungkin tidak kekal atau dikekalkan.

Green Pharma Health & Medical Supplies tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi yang berkaitan dengan laman web yang dikaitkan. Adalah tanggungjawab anda untuk membaca dan memahami terma dan syarat yang berkenaan dengan sebarang laman web tersebut.

Green Pharma Health & Medical Supplies tidak akan bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa yang lain, atas sebarang kerugian, kerosakan, kos, belanja, liabiliti atau kesulitan yang ditanggung, dibayar atau dialami sebagai hasil daripada penggunaan anda terhadap laman web tersebut.

Cookies
 1. Cookies adalah kepingan kecil maklumat yang pelayar web anda simpan di hard disk komputer anda.
 2. Green Pharma Health & Medical Supplies menggunakan cookies untuk mengumpul data berkaitan dengan laman web ini.
 3. Anda boleh melumpuhkan cookies di pelayar web anda, tetapi jika anda melakukannya, anda mungkin tidak dapat menggunakan sepenuhnya semua ciri laman web ini.
Viruses

Anda perlu mengambil langkah berjaga-jaga sendiri untuk memastikan bahawa proses yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini tidak mengekspos anda kepada risiko virus, kod komputer yang berbahaya, atau bentuk campur tangan lain yang mungkin merosakkan sistem komputer anda atau sistem komputer pihak lain. Kecuali jika diperlukan oleh undang-undang.

Green Pharma Health & Medical Supplies tidak akan bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa yang lain, atas sebarang kerugian, liabiliti, kerosakan, kos, caj atau kesulitan yang ditanggung, dibayar atau dialami sebagai hasil dari virus, kod komputer yang berbahaya, atau bentuk campur tangan lain, atau kerosakan kepada sistem komputer anda atau sistem komputer mana-mana individu yang timbul berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

Penyerahan Bahan

Bahagian tertentu laman web ini mungkin membenarkan anda untuk menyumbangkan bahan (termasuk pautan ke kandungan pihak ketiga) yang boleh diakses dan dilihat oleh orang awam (UGC). Dengan menggunakan ciri-ciri ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 1. Anda hanya akan menerbitkan UGC yang merupakan kandungan asli anda, atau jika kandungan itu diadaptasi daripada kandungan sedia ada, anda telah memperoleh semua kebenaran dan lesen daripada pihak ketiga yang diperlukan untuk penyumbangan dan paparan UGC anda, dan penyumbangan dan paparan UGC anda tidak melanggar hak pihak ketiga atau undang-undang yang berkenaan.

 2. Green Pharma Health & Medical Supplies tidak berkewajiban untuk memantau UGC tetapi boleh melakukannya dan boleh mengedit, meminda atau mengeluarkan UGC dengan mutlak budi bicaranya tanpa notis kepada anda.

 3. Anda tidak akan memuat naik, memautkan atau sebaliknya menerbitkan UGC yang mengandungi sebarang bentuk pengiklanan atau promosi barang dan perkhidmatan atau sebarang spam atau bentuk komunikasi yang tidak diingini lain;

 4. Anda tidak akan memuat naik atau menyebarkan sebarang UGC yang mengandungi virus perisian, fail atau kod yang direka untuk mengganggu, merosakkan atau membatasi fungsi laman web ini atau sebarang perisian komputer atau peralatan;

 5. UGC anda tidak boleh mengandungi bahan yang mungkin pembaca anggap menghina, tidak sesuai, kasar atau tidak sopan atau sebaliknya bertentangan dengan undang-undang dan tidak akan mempromosikan skim piramid atau surat-surat rantaian;

 6. Anda memberi lesen di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti dan kekal kepada Green Pharma Health & Medical Supplies untuk menggunakan dan memaparkan UGC anda di laman web ini, tanpa sebarang pampasan atau tanggungjawab kepada anda; dan

 7. Green Pharma Health & Medical Supplies tidak bertanggungjawab terhadap UGC anda dan anda bersetuju untuk memberikan ganti rugi kepada Green Pharma Health & Medical Supplies dari dan terhadap sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos, caj dan belanja yang mungkin ditanggung oleh Green Pharma Health & Medical Supplies yang timbul dari, atau berkaitan dengan, UGC anda.

Prosedur Pemberitahuan & Penurunan

Prosedur Pemberitahuan & Penurunan

Jika anda mendapati kandungan di laman web ini yang anda rasa melanggar hak milik intelek anda atau melanggar Terma Penggunaan ini, sila beri tahu kami melalui emel di gpsachainchi2021@gmail.com.

Dalam emel, sila nyatakan maklumat berikut:

 1. Nama Penuh
 2. Alamat
 3. Nombor Telefon
 4. Alamat Emel
 5. Maklumat yang membolehkan kami mencari kandungan yang berkaitan di laman web ini
 6. Penerangan tentang item atau item yang anda percaya melanggar hak milik intelek anda atau Terma Penggunaan ini, dan sebab-sebab untuk ini; dan
 7. Jika berkenaan, butiran pemilik kandungan (dan jika anda bukan pemilik, kapasiti anda sebagai wakil mereka).
Pemisahan

Jika mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini dianggap tidak sah, terbatal, atau tidak dapat dikuatkuasakan atas sebab-sebab tertentu, peruntukan itu akan dianggap boleh dipisahkan dari peruntukan-peruntukan lain dalam Terma Penggunaan ini dan tidak akan mempengaruhi kesahan dan keterikatan mana-mana peruntukan lain dalam Terma Penggunaan ini.

Undang-Undang yang Relevan

Terma Penggunaan ini diatur oleh undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul berkaitan dengan Terma Penggunaan ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Green Pharma Health & Medical Supplies tidak membuat pernyataan atau jaminan bahawa kandungan laman web ini mematuhi undang-undang mana-mana negara di luar Malaysia.

Jika anda mengakses laman web ini dari luar Malaysia, anda berbuat demikian atas risiko sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang di tempat anda mengakses laman web ini.

Perlu bantuan? Jangan ragu untuk menghubungi kami.

017-575 9711

gpsachainchi2021@gmail.com

15, Jalan Utama 2/1Kampung Abdullah, 85000 Segamat, Johor

Open chat
Nikmati promosi hebat setinggi 59% untuk Minyak Sacha Inchi Green Pharma.